Pages

Rabu, 06 Juli 2011

ZAKAT


ZAKAT HARTA
Bagi harta yang disandarkan zakatnya pada emas, zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5 % dari harta yang wajib dizakati (tidak termasuk zakat binatang ternak dan biji-bijian yang mempunyai nilai zakatnya tersendiri).

ZAKAT EMAS DAN PERAK
SYARAT WAJIB ZAKAT EMAS DAN PERAK.
 1. Islam
 2. Merdeka
 3. Milik sendiri
 4. Cukup nisabnya
 5. Cukup haul (setahun).
(Nisab emas adalah 20 misqal atau 85 gram emas sedangkan Nisab perak adalah 200 dirham atau 595 gram perak )

RUMUS MENGHITUNG ZAKAT EMAS
1. Emas Yang Disimpan
Emas yang disimpan adalah emas yang tidak dipakai, Jadi memang benar-benar sebagai simapan. Jika jumlah emas yang disimpan ini menyamai atau melebihi kadar nisab (85 gram), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebasar 2.5 %. Nilai yang dikeluarkan zakatnya adalah nilai emasnya, tidak termasuk batu-batuan atau permata yang menghiasi emas tersebut kalau ada. Contoh : Emas yang disimpan selama setahun itu bernilai Rp. 4.200.000,- atau sebanyak 100 gram, harga pergramnya Rp. 42.000,-. Maka emas tersebut sudah wajib dikeluarkan zakatnya karena telah haul dan melebihi nisabnya (lebih dari 85 gram). Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp. 4.200.000,- X 2.5 % = Rp. 105.000,-

2. Emas Yang Dipakai Sebagai Perhiasan
Emas yang dipakai sebagai perhiasan oleh wanita (hanya sekali-kali atau dipakai terus menerus) tidak dikenakan zakatnya, sekiranya tidak melebihi URUF (nilai kebiasaan pemakaian setempat. Sekiranya melebihi URUF, maka emas tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5 % atas kelebihan dari nilai uruf.
Barang kali bentuk penghasilan yang paling menonjol pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Zakat pendapatan atau profesi telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman MUAWIYAH DAN UMAR BIN ABDUL AZIZ. Zakat jenis ini dikenal dengan nama Al-Ata' dan dizaman modern ini dikenal dengan "Kasbul Amal". Namun akibat perkemabangan zaman yang kurang menguntungkan ummat Islam, maka zakat jenis ini kurang mendapat perhatian. Sekarang sudah selayaknya jika mulai digalakkan kembali, kerena potensinya yang memang cukup besar.


ZAKAT BINATANG TERNAK (AN’AM)

Binatang Ternak yang wajib dizakati meliputi Unta, sapi, kerbau dan kambing. Syarat wajib zakat atas pemilik binatang tersebut adalah :
 1. Islam,
 2. Merdeka,
 3. 100 % milik sendiri, sampai hisab (batas)nya dan telah dimiliki selama satu tahun. Dijelaskan dalam Hadist, "Tidaklah wajib zakat pada harta seseorang sebelum satu tahun dimilikinya." (H.R. Daruquthni)
 4. Digembalakan dirumput tanpa beli.
 1. Binatang yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat. ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. "Tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja." (H.R. Abu Daud dan Daruquthni)
Hisab binatang-binatang ternak tersebut adalah sebagai berikut :
- Unta
Nisab Zakat yang harus dibayar Umur
5 - 9 1 ekor kambing 2 th. Lebih
10 - 14 2 ekor kambing 2 th. Lebih
15 - 19 3 ekor kambing 2 th. Lebih
20 - 24 4 ekor kambing 2 th. Lebih
25 - 35 1 ekor anak unta 1 th. Lebih
36 - 45 1 ekor anak unta 2 th. Lebih
46 - 60 1 ekor anak unta 3 th. Lebih
61 - 75 1 ekor anak unta 4 th. Lebih
76 - 90 2 ekor anak unta 2 th. Lebih
91 - 120 2 ekor anak unta 3 th. Lebih
121 3 ekor anak unta 2 th. Lebih
Mulai dari 121 ekor, setiap 40 ekor unta zakatnya satu ekor anak unta berumur 2 tahun lebih, kemudian dihitung setiap 50 ekor unta zakatnya seekor anak unta berumur 3 tahun. demikian yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.

- Sapi dan Kerbau
Nisab Zakat yang harus dibayar Umur
30 - 39 1 ekor anak sapi/seekor kerbau 2 th. Lebih
40 - 59 1 ekor anak sapi/seekor kerbau 2 th. Lebih
60 - 69 2 ekor anak sapi/2 seekor kerbau 1 th. Lebih
70 2 ekor anak sapi/2 seekor kerbau 2 th. lebih
Selanjutnya setiap 30 ekor sapi/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau. Kemudian setiap 40 ekor sapi / kerbau zakatnya 1 ekor sapi / kerbau.

- Kambing
Nisab Zakat yang harus dibayar Umur
40 - 120 1 ekor kambing betina 2 th. Lebih
121 - 200 2 ekor kambing betina 2 th. Lebih
201 - 399 3 ekor kambing betina 2 th. Lebih
400 4 ekor kambing betina 2 th. Lebih
Selanjutnya setiap 100 ekor kambing zakat yang harus dibayar 1 ekor kambing biasa umur 2 tahun lebih. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Buhkari, dan Nasai.

ZAKAT FITRAH
Syarat-syarat wajib zakat fitrah, yaitu :
• Islam
• Memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari.
Setiap menjelang Idul Fitri orang Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Hal ini ditegaskan dalam hadist dari Ibnu Umar, katanya "Rasulullah saw mewajibkan zakat fthri, berbuka bulan Ramadhan, sebanyak satu sha' (3,1 liter) tamar atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan."(H.R. Bukhari).

Zakat Rikaz (harta terpendam)
Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.
Zakat atas harta terpendam adalah 20% (seperlima) dari jumlah hartanya dan tidak disyaratkan harus dimiliki lebih dulu selama satu tahun.  Dalam sebuah hadits riawayat Jama'ah dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda bahwa dalam rikaz itu ada kewajiban zakat sebesar satu per lima atau 20 persen.

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa dalam rikaz tidak ada nisabnya (Fiqh Zakat, I: 453). Jadi, berapa pun harga dari rikaz itu dikeluarkan zakatnya 20 persen. Sebagian ulama berpendapat bahwa rikaz itu ada nisabnya, yaitu sama dengan emas dan perak, senilai 85 gram. Karena itu, jika harta rikaz itu bernilai di atas delapan juta rupiah, maka keluarkan zakatnya sebesar 20 persen.

Zakat Harta Perniagaan

Zakat Perdagangan atau Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dan sebagainya). Hadits yang mendasari kewajiban menunaikan zakat ini adalah : "Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang." ( HR. Abu Dawud ).
Berikut adalah ketentuan terkait tipe zakat ini :
 1. Berjalan 1 tahun ( haul ), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
 2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
 3. Kadarnya zakat sebesar 2,5 %
 4. Dapat dibayar dengan uang atau barang
 5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
 6. Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).

ZAKAT ZURU(BAHAN MAKANAN)
Zakat Zuru' (biji-bijian seperti beras, gandum, jagung, dsb)
Syaratnya adalah dimiliki penuh, sengaja ditanam dan telah mencapai nisabnya, serta mengenyangkan dan tahan lama disimpan. Apabila tanaman itu hidup dari air hujan/sungai (tanpa biaya pengairan), maka zakatnya 10% dari hasil panen. Jika pengairannya dari membeli, maka zakatnya 5% dari hasil panen.

0 komentar:

Posting Komentar